REKRUTACJA UCZNIÓW NA ROK SZKOLNY 2015/2016

 

ETAP I

Uczniowie zamieszkujący w obwodzie 
Szkoły Podstawowej nr 5 im. Króla Jana III Sobieskiego w Zabrzu

(dzieci przyjmowane są z urzędu na podstawie zgłoszenia rodziców/opiekunów prawnych)

 

Realizacja

Termin

Przyjmowanie zgłoszeń rodziców dzieci zamieszkałych w obwodzie szkoły.
Składanie deklaracji woli w formie zgłoszenia uczęszczania dzieci do szkoły.
DO POBRANIA

od 01.03.2015r.
do 31.03.2015r.

OSWIADCZENIA RODZICA/ OPIEKUNA
DO POBRANIA

od 03.03.2015r.
do 31.03.2015r.

Informacja dyrektora szkoły o liczbie wolnych miejsc w klasach pierwszych.
Miejsce publikacji: tablica informacyjna w szkole, strona internetowa szkoły.

31.03.2015r.
do godz. 15.30

 

ETAP II

Uczniowie zamieszkujący poza obwodem
Szkoły Podstawowej nr 5 im. Króla Jana III Sobieskiego w Zabrzu

 przyjmowani na wolne miejsca w szkole na zasadach rekrutacji

 

Realizacja

Termin

Przyjmowanie wniosków rodziców do dyrektora
Szkoły Podstawowej nr 5 im. Króla Jana III Sobieskiego w Zabrzu
DO POBRANIA

od 01.03.2015r.
do 25.04.2015r.

Rodzice uzupełniają brakujące dokumenty.

do 29.04.2015r.

Wywieszenie listy kandydatów zakwalifikowanych i nie zakwalifikowanych.

do 30 kwietnia 2015r.

Komisja Rekrutacyjna publikuje listę przyjętych i nieprzyjętych kandydatów.

06 maja 2015r.

Rodzice mają prawo wystąpić do Komisji Rekrutacyjnej z pisemnym wnioskiem
o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do szkoły.

do 13 maja 2015r.

Komisja Rekrutacyjna sporządza uzasadnienie w terminie 5 dni od dnia wystąpienia z wnioskiem o uzasadnienie

Rodzic kandydata, w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia może wnieść do dyrektora szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia Komisji Rekrutacyjnej. Obowiązuje forma pisemna.

Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia Komisji Rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania.
Na rozstrzygnięcie dyrektora szkoły służy skarga rodziców do sądu administracyjnego.

 

ETAP III

Uczniowie zamieszkujący poza obwodem
Szkoły Podstawowej nr 5 im. Króla Jana III Sobieskiego w Zabrzu

 przyjmowani na wolne miejsca w szkole na zasadach rekrutacji, jeżeli po II etapie szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami

 

Realizacja

Termin

Dyrektor szkoły przeprowadza postępowanie uzupełniające z zastosowaniem przepisów dotyczących prowadzenia postępowania rekrutacyjnego i wynikających z ustawy z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz innych ustaw (Dz. U. z 2014 r. poz.7).

do 29 sierpnia 2015 roku

 

Kryteria rekrutacji dzieci zamieszkałych poza obwodem szkoły, do klasy I,
na wolne miejsca w Szkole Podstawowej nr 5 im. Króla Jana III Sobieskiego w Zabrzu:

Nr kryterium

Kryterium

Liczba punktów

1

W szkole obowiązek szkolny spełnia rodzeństwa kandydata

10

2

Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie/ objęcie kandydata pieczą zastępczą

6

3

W obwodzie szkoły zamieszkują krewni kandydata (babcia, dziadek) wspierający rodziców w zapewnieniu mu należytej opieki

3

4

Miejsce pracy rodziców znajduje się w pobliżu szkoły

1

                            Formularz kryteriów wyboru  DO POBRANIA

 

MAKSYMALNA LICZBA PUNKTÓW: 20

Komisja Rekrutacyjna kwalifikuje do przyjęcia te dzieci, które uzyskały najwyższe liczby punktów odpowiednio do liczby wolnych miejsc.
W przypadku uzyskania jednakowej liczby punktów Komisja rozstrzyga na podstawie spełniania lub nie spełniania kolejnych kryteriów wg wykazu jw.

Kryteria rekrutacji dzieci zamieszkałych poza obwodem szkoły, do klasy I, na wolne miejsca w postępowaniu uzupełniającym
w Szkole Podstawowej nr 5 im. Króla Jana III Sobieskiego w Zabrzu:

 

Nr kryterium

Kryterium

Liczba punktów

1

Rodzice/opiekunowie pracują w pełnym wymiarze etatu.

1

2

Niepełnosprawność członka rodziny kandydata (matki, ojca, rodzeństwa)

1

3

Rodzeństwo kandydata jest absolwentem szkoły.

1

                          Formularz kryteriów wyboru  DO POBRANIA

 

 

MAKSYMALNA LICZBA PUNKTÓW: 3

 

Komisja Rekrutacyjna kwalifikuje do przyjęcia te dzieci, które uzyskały najwyższe liczby punktów odpowiednio do liczby wolnych miejsc.
W przypadku uzyskania jednakowej liczby punktów Komisja rozstrzyga na podstawie spełniania lub nie spełniania kolejnych kryteriów wg wykazu jw.

 

WYMAGANA DOKUMENTACJA

potwierdzająca spełnianie kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym na wolne miejsca:
- Oświadczenie rodzica/prawnego opiekuna kandydata o spełnianiu obowiązku szkolnego przez rodzeństwo kandydata w Szkole Podstawowej nr 5. 

DO POBRANIA
-  Oświadczenie rodzica/prawnego opiekuna  kandydata o samotnym wychowywaniu dziecka. DO POBRANIA

-  Oświadczenie rodzica/prawnego opiekuna kandydata o zamieszkiwaniu w obwodzie szkoły krewnych dziecka. DO POBRANIA

-  Oświadczenie rodzica/prawnego opiekuna kandydata o tym, że jego miejsce pracy znajduje się w pobliżu szkoły. DO POBRANIA

                                                                                                      

 

WYMAGANA DOKUMENTACJA

potwierdzająca spełnianie kryteriów w postępowaniu uzupełniającym na wolne miejsca:

-  Oświadczenie obojga rodziców o pracy w pełnym wymiarze czasu pracy. DO POBRANIA

-  Oryginał lub kopię poświadczoną przez rodzica orzeczenia o  niepełnosprawności członka rodziny.